O Projekcie

Projekt pn. Warsztat Lidera (nr projektu: POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.4 Młodzież̇ solidarna w działaniu w ramach.  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 -30.06.2022 r. Celem projektu jest doskonalenie przez 504 osoby w wieku od 19 do 29 roku życia kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, realizacji cyklu zajęć/szkoleń Warsztat Lidera i przeprowadzenia miniprojektów odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

Projekt jest realizowany przez Fundację Łódź́ Akademicka w partnerstwie z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Spółdzielnią̨ Socjalną „FADO”.

Projekt polega na zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego do kształtowania postaw prospołecznych. Uczestnicy zostaną przygotowani przez udział w cyklu zajęć „Warsztat Lidera", a potem będą̨ samodzielnie inicjować działania III sektora, czyli organizacji pozarządowych. Będą rozwijali kompetencje społeczne w sposób aktywny przy wsparciu specjalistów i organizacji. Projekt kładzie nacisk na identyfikację i uaktywnienie w uczestnikach projektu umiejętności wykorzystywania ich potencjału co będzie miało odzwierciedlenie zarówno na etapie wchodzenia ich na rynek pracy jak i na rożnych etapach kariery zawodowej.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy przez 504 młodych osób poniżej 30 r.ż.
 • Organizacja 100 godzin szkoleniowych dla każdego z uczestników projektu w ramach bloków: Osoba Lidera, Komunikacja liderska, Lider w zespole, Narzędzia liderskie, Lider w działaniu (w tym szkolenie wyjazdowe).
 • Realizacja miniprojektu przez uczestników pod okiem coacha w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Całkowita wartość projektu: 1 623 571,64 zł
Kwota dofinansowania: 1 410 666,16 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 410 666,16 zł
Dofinansowanie ze środków krajowych: 212 905,48
Termin realizacji: 01.07.2019–30.09.2022

Nasze szkolenia

Warsztaty szkoleniowe podzielone są na 5 zjazdów po 5 spotkań online (każdy po 4h). Szkolenia odbywają się w różnych godzinach i w różne dni tygodnia, zatem każdy znajdzie termin dla siebie. Szkolenia odbywają się w grupach 10-12 osobowych. Skierowane do osób między 19, a 29 rokiem życia, w szczególności do osób z orzeczoną niepełnosprawnością, mogących odbywać szkolenia w formie online.

październik 2019 - wrzesień 2020
edycja pierwsza
kwiecień - grudzień 2020
edycja druga
wrzesień/październik 2020 - czerwiec 2021
edycja trzecia
RUSZYŁ NABÓR
przedłużenie rekrutacji do 20 września
grudzień 2020/styczeń 2021- wrzesień 2021
edycja czwarta
RUSZYŁ NABÓR
rekrutacja do 15 lutego
Kwiecień 2021 - Styczeń 2022
edycja piąta
RUSZYŁ NABÓR
rekrutacja przedłużona do 30 września

Każdy zjazd zawiera 5 spotkań po 4h szkoleniowe ułożone zgodnie z postulatami andragogiki i metodyką szkoleń prowadzonych metodami aktywnymi – jedyne czego potrzebujesz by w nich uczestniczyć to komputer z internetem.

Zjazd I Osoba Lidera, moduły:

 • Role i zadania lidera
 • Style zarządzania
 • Potrzeby i oczekiwania współczesnych zespołów
 • Budowanie pewności siebie
 • Trening zadaniowy

Zjazd II Komunikacja liderska, moduły:

 • Prowadzenie wystąpień
 • Konstruowanie przemówień i wystąpień
 • Wystąpienia publiczne
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Motywowanie członków zespołu
 • Prowadzenie trudnych rozmów
 • Trening zadaniowy

Zjazd III Lider w zespole, moduły:

 • Role zespołowe
 • Zarządzanie członkami zespołu
 • Konflikt w zespole
 • Narzędzia rozwiązywania konfliktów
 • Prowadzenie zebrań
 • Rozwiązywanie problemów
 • Trening zadaniowy

Zjazd IV Narzędzia liderskie, moduły:

 • Techniki prowadzenia dyskusji
 • Techniki rozwiązywania problemów
 • Narzędzia komunikacji w zespole
 • Narzędzia prowadzenia prezentacji
 • Narzędzia zarządzania projektami
 • Trening zadaniowy

Zjazd V - Narzędzia projektowe - Lider w działaniu

 • Myślenie strategiczne
 • Cel-plan-działanie
 • Metody rozwoju
 • Praca na studium przypadku
 • Trening zadaniowy

Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w projekcie będzie miała charakter otwarty i prowadzona będzie przez Specjalistę ds. administracyjnych.

Rekrutacja odbwała się będzie w następujących terminach:

lipiec-sierpień 2019 r.
edycja pierwsza
do 15 kwietnia 2020 r.
edycja druga
maj - 15 sierpienia 2020 r.
edycja trzecia
RUSZYŁ NABÓR
przedłużenie rekrutacji do 20 września
do 30 listopada
edycja czwarta
RUSZYŁ NABÓR
rekrutacja do 15 lutego
Kwiecień 2021 - Styczeń 2022
edycja piąta
RUSZYŁ NABÓR
rekrutacja przedłużona do 30 września

Etapy rekrutacji:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz online lub formularz PDF)
 • sprawdzenie formalnych kryteriów udziału przez Biuro Projektu
 • wstępna ocena

Aby zgłosić uczestnictwo w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, wypełnić formularz zgłoszeniowy, wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej oraz wypełnić formularz uczestnika projektu. Dokumenty należy wydrukować, wypełnić, podpisać i odesłać:

 • pocztą na adres: Fundacja Łódź Akademicka, Al. Politechniki 4, lok. 173, 93-590 Łódź
 • w formie skanu na adres e-mail: lider@lodzakademicka.pl

Przesłane dokumenty zostaną przeanalizowane przez Komisję Rekrutacyjną, która zweryfikuje poprawność nadesłanych zgłoszeń pod kątem kryteriów udziału w projekcie.

Uczestniczyć w projekcie mogą osoby między 19 – 29 r.ż., w tym studenci, oraz osoby niepełnosprawne, których potrzeby zostaną uwzględnione przy realizacji szkoleń (m.in. istnieje możliwość tłumaczenia szkoleń na język migowy).

Udział w projekcie krok po kroku:

 1. Wypełnij formularz online lub wypełnij dokument i prześlij skan na  adres mailowy: lider@lodzakademicka.pl lub do biura projektu.
 2. Po weryfikacji poprawności dostarczonych dokumentów spotkamy się podczas wstępnej rozmowy rekrutacyjnej – w formie online, która składa się z dwóch elementów (samooceny oraz oceny dokonanej przez opiekuna na bazie rozmowy).
 3. Po zakwalifikowaniu czeka na Ciebie umowa uczestnictwa i  ocena za pomocą testu psychometrycznego poziomu Twoich kompetencji społecznych.
 4. Przez kolejne 5 miesięcy spotkamy się podczas kolejnych modułów szkoleniowych (mniej więcej po 20h miesięcznie – 5 spotkań po 4h szkoleniowe).
 5. W grupie kilku osób wraz z naszymi opiekunami zrealizujesz miniprojekt dla organizacji pozarządowych.
 6. Zaprezentujesz innym uczestnikom swój projekt i przejdziesz ponownie przez spotkanie z psychologiem, by dowiedzieć się jakie widać postępy.
 7. Otrzymasz certyfikat, który potwierdza zdobyte umiejętności i pomoże Ci odnaleźć się na rynku pracy.
WSZYSTKO W FORMIE ONLINE